Poptávka na dodávku a montáž nových ochraných sítí proti ptactvu

Poptávající:

Firma SVJ Pavlovská a Ruzyňská

Adresa: Ruzyňská 583, Praha 6, 162 00

IČO: 26441101

DIČ: CZ26441101

Zastoupená paní Blankou Frieszová

Ve věcech smluvních a fakturačních B. Frieszová, M. Karfus,

 

1.Předmět poptávky

Dodávka a montáž nových sítí proti ptactvu na společné balkony v panelových domech na adrese Pavlovská 585-591 a Ruzyňská 582-584.

Předmětem poptávky je i demontáž stávajících sítí a následné pravidelné revize.

 

Specifikace poptávky:

Výměna sítí bude instalována na společné balkony v 10 domech na adrese Pavlovská 585, 586, 587, 588 a Pavlovská 589, 590, 591 a Ruzyňská 582, 583 a 584.

Čtyři vchody–Pavlovská 585-588 jsou 8ti podlažní – rozměr sítí – 21,5 x 3,5 m

Šest vchodů–Pavlovská 589-591 a Ruzyňská 582-584 jsou 6ti podlažní–rozměr sítí – 16 x 3,5 m.

 

2. Požadavky na předložení nabídek :

Základní a kvalifikační předpoklady dodavatele:

- vhodná forma je s.r.o. nebo fyzická osoba – ICO

- uchazeč předloží oprávnění k podnikání v oblasti předmětu poptávky (výpis z OR, ŽL atd.)

- uchazeč předloží čestné prohlášení, že vůči jeho majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen.

- čestné prohlášení o pojištění odpovědnosti za předmětné činnosti

- informace o kontaktní / zodpovědné osobě uchazeče

- uchazeč musí mít předchozí zkušenosti v dané oblasti. Tyto zkušenosti dodavatel doloží referencemi.

- požadujeme, aby součástí nabídky byla i Smlouva o dílo, návrh zajištění pravidelných revizí

- nabídka bude přeložena v Kč

 

3. Kritéria pro vyhodnocení nabídky:

O uchazeči bude rozhodnuto na základě porovnání a zhodnocení předložených nabídek, které splnily základní a kvalifikační předpoklady.:

- cenová nabídka bez DPH, sazba DPH a celková cena vč. DPH

- životnost a záruka

- reference

 

5. Předpokládaný termín realizace:

Dle dohody – březen 2017

 

6. Platnost poptávky:

Platnost poptávky je jeden měsíc. Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 28.2.2017 do 12 hod. Uchazeči podají své nabídky osobně v kanceláři SVJ, emailem : svjliboc@seznam.cz (do předmětu uveďte: NABÍDKA – NOVÉ BALKONOVÉ SÍTĚ) nebo doporučenou poštou tak, aby byly zástupci zadavatele doručeny nejpozději do konce stanové lhůty.

 

7. Ostatní ujednání:

- doba platnosti nabídky nejméně 3 měsíce po termínu předložení nabídky

- zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů zrušit poptávku

- nabídka včetně zpracování dle požadavků zadavatele bude uchazečem zpracována a zadavateli předložena bezplatně.

- uchazeč uvede ve své nabídce seznam všech subdodavatelů (včetně cenové nabídky), oblast a výši podílů jejich činností, které budou zajišťovat během realizace předmětu poptávky. V případě, že uchazeč zajišťuje plnění předmětu zakázky dodávkami od svých subdodavatelů, předloží čestné prohlášení, ve kterém se zavazuje, že za zajištění plnění předmětu zakázky plně odpovídá, jako by ji zajišťoval vlastními silami a prostředky. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit subdodavatele předem.

 

Děkujeme předem za nabídky.

 

Kontakt:

Blanka Frieszová

Mob. 603 154747

Email: svjliboc@seznam.cz

 

Datum: 27. ledna 2017