Správa budov

Výbor se rozhodl po vyhodnocení poptávky správce/údržbář na schůzi výboru dne 2.4.2013 především k časové flexibilitě a nákladech na dopravu a komplexní znalosti našeho SVJ rozdělit výkon správy mezi jednotlivé členy výboru dle Článku 5. ods, 8. a to takto:

 

Blanka Frieszová – vedení kanceláře v úředních hodinách, vedení příruční poklady a agenda s tím související, vedení knihy dodavatelských faktur, vyhotovení předávacích protokolů pro účetní firmu, vystavení změnových EL, komunikace s vlastníky, dodavateli (osobní i písemná), přijímání a zasílání plateb dodavatelům, vlastntíkům i dalším subjektům, vyhotovení dohod o provedení práce

Karel Prokůpek -  zajišťování běžných oprav nemovitostí ve spoluvlastnictví vlastníků, kontrola společných prostor v domech Ruzyňská 582-584, Pavlovská 585-591, zajištění oprav, zajišťování prohlídek a revizí na majetku společenství, které jsou nutné při provozu nemovitostí a vedení příslušné dokumentace, vyřizování škodních událostí s pojišťovnou, vedení kanceláře v úředních hodinách..

Alena Šebíková – odesílání poštovní korespondence (kniha odeslané a přijaté pošty), zakládání evidenčních listů, vedení archívu, zakládání ostatních dokladů souvisejících s provozem kanceláře, vedení kanceláře v úředních hodinách.

Jaroslav Uhlíř - zajišťování běžných oprav nemovitostí ve spoluvlastnictví vlastníků, kontrola střech, kontrola společných prostor v domech Ruzyňská 582-584, Pavlovská 585-591, zajišťování oprav pro které je nutná drobná výroba, zajišťování prohlídek a revizí na majetku Společenství.

Petr Kulhánek – odborná konzultace v ekonomické oblasti.

Josef Jalovecký – zabezpečení kontroly práce dodavatelských firem (hasicí přístroje) odborná konzultace v technické správě budov.

Marie Urbanová – nahlížení do Internetového bankovnictví, měsíční kontrola provedených plateb.

 

Úhrada nákladů a odměňování za vykonanou práci je dle Článku 10 na základě Dohody o provedení práce. Dle organizačního řádu Článek 8, bod 4. může výkon správy zabezpečovat společenství svým výborem přímo... Jednotliví členové výboru předložili kvalifikační předpoklady (životopis). 

Shromáždění vlastníků, které se konalo dne 6.12.2013 schválilo s účinností od 1.3.2013 i na rok 2014, že správu i nadále budou zabezpečovat jednotliví členové výboru. 


 

Celková částka za práci všech členů výboru pro správu budov SVJ Liboc nepřekročí částku hrazenou vlastníky dle EL – 13.500 Kč/měsíc