Návrh nových stanov k diskusi

24.09.2015 21:43

Vážení vlastníci,

Nový občanský zákoník (dále NoZ) sebou kromě spousty jiných změn přinesl i povinnost upravit stanovy našeho společenství vlastníků jednotek. Stanovil pro to lhůtu tři roky od účinnosti zákona, to jest do konce roku 2017. Tuto změnu by nebylo vhodné nechat na poslední chvíli, proto jsme zpracovali návrh nových stanov. Ten Vám předkládáme k diskusi a připomínkám.

Rozhodli jsme se nepřizpůsobovat naše stanovy zákonu, ale naopak využít vzorové stanovy z Bulletinu advokátů. Do těchto stanov jsme zapracovali naše stanovy, tak aby reflektovaly potřeby a historické zvyklosti našeho SVJ. Zároveň jsme se změnili to, co se ukázalo nepoužívaným případně přímo neplatným.

Zároveň jsme se rozhodli do stanov zapracovat i Organizační řád (dále OŘ) společenství. Důvodem je hlavně to, že požadavky NoZu na obsah stanov se velmi kryjí s obsahem našeho OŘ a nedává tak smysl ponechávat samostatný OŘ.

Celkově je možné nové stanovy definovat jako více popisné a více vymezující práva a povinnosti vlastníků, shromáždění a výboru. Často jde o požadavky a citace NoZu.

Abychom Vám ulehčili čtení a zkoumání návrhu stanov, níže jsme krátce popsali jednotlivé články a vypíchli klíčové změny.

Vaše připomínky prosíme posílejte do konce října na email svjliboc@seznam.cz, případně je vhoďte do schránky společenství. V případě dotazů jsme k dispozici.

Věříme, že nové stanovy budou dobře sloužit potřebám všech vlastníků.

Výbor SVJ


Odkaz pro stažení návrhu stanov ZDE.

 

Články 1 a 2

Jde o základní ustanovení definující SVJ. Neobsahují významné změny, většina textu je citací zákona.

 

Články 3, 4, 5 a 6

Týkají se správy domu, jsou nové a jejich text ve stávajících stanovách není. V podstatě vyjmenovávají činnosti, které SVJ může zajišťovat a odpovídá to novým požadavkům NoZu.

V článku 4 je zajímavý odstavec 1, bod 4 - ten definuje, že společenství vlastníků má právo požadovat vstup do bytu po členovi, který stavebně upravuje svůj byt. Případně i požadovat stavební dokumentaci. Jedná se o citaci z § 7 nařízení vlády č. 366/2013

 

Článek 7

Opravňuje SVJ zvolit si správce, který bude vykonávat správu domu. To jest veškerou nebo částečnou činnost delegovat na správce. Dnes jsme toto ve stanovách přímo dovoleno neměli. Jde o preventivní opatření do budoucnosti, kdy by nastala situace, kdy nebude žádný zájemce o správu SVJ.

 

Články 8 a 9

Obsahují pravidla pro vznik členství a vedení členské evidence. Jsou velmi podobné našim původním.

 

Článek 10

O něco rozšiřuje práva a povinnosti člena. Celkově lze říci, že NoZ a vládní nařízení více taxativně definují práva a povinnosti vlastníků. Hlavní rozšíření:

- odstavec 1, bod 4 - na základě podnětu pana Lohra jsme do stanov zapracovali časové lhůty pro reakci orgánů SVJ na podnět člena vůči orgánu

- zároveň jsou rozšířena práva členů, např. je konkrétně řečeno jak může člen nahlížet do dokumentů SVJ (odstavec 2)

- v odstavci 3, bodě 8 je definováno, že v případě stavebních úprav má společenství právo požadovat projektovou dokumentaci

- odst. 4-8 umožňují postihnout člena nebo vstoupit do bytu, pokud svou činností ohrožuje ostatní členy SVJ

 

Článek 11

Článek popisuje pravidla v případě spoluvlastnictví bytové jednotky a nutnost zvolit si zástupce pro vykonání práv a povinností člena – např. pro hlasování na shromáždění.

 

Článek 12

Taxativně popisuje způsob zániku členství.

 

Článek 13

Pouze vyjmenování všech statutárních orgánů společenství, o kterých se píše v dalších článcích.

 

Článek 14

Pojednává o Shromáždění vlastníků a je zde několik změn. Změnili jsme lhůtu pro svolání shromáždění na 15 dní, byla týden. Nově může shromáždění svolat nejen výbor, ale i vlastník, který získá 1/4 všech hlasů

Velmi důležitý je odstavec 7 týkající se počtu hlasů pro přijetí rozhodnutí na shromáždění. Zákon obecně definuje pravidlo pro přijetí usnesení jako souhlas většiny přítomných vlastníků na shromáždění. Pro některá významná hlasovaní (jako je změna stanov, způsob rozúčtování nákladů na služby, volba členů výboru a dozorčí rady) jsme stanovili pravidlo pro hlasování jako tři čtvrtiny přítomných nebo polovina všech vlastníků. Důvodem je ochrana vlastníků v případě nízké účasti na shromáždění, kdy v případě aplikace pravidla na polovinu přítomných může dojít k situaci, kdy o důležité změně rozhoduje jedna čtvrtina všech vlastníků.

 

Článek 15

Tento článek zavádí hlasování per rollam, tj.hlasování mimo shromáždění formou podpisů na podpisovém archu. Jako ochrana proti zneužití hlasování je zavedeno omezení, kdy je možné hlasovat jen o věcech, které se měly řešit na shromáždění, jež se nesešlo nebo pokud se to nepodařilo věc odhlasovat. Vždy je ale potřeba hlasů 3/4 všech vlastníků.

 

Článek 16

Pojednává o Výboru a jeho pravomocech, oproti stávajícím stanovám jsou více popsány povinnosti výboru.

Významnou změnou je návrh na prodloužení funkčního období výboru ze dvou na tři roky. Důvodem je, že dvouletá perioda je relativně krátká a některé delší aktivity výbor nestihne realizovat. Zároveň volba výboru na každém druhém shromáždění je pro časový program shromáždění zatěžující.

Jistou novinkou je ustanovení, že jestliže nebude výdaj nad 100tis uveden v rozpočtu společenství, nemůže o něm rozhodnout výbor, ale musí shromáždění. To samozřejmě neplatí pro havárie.

Nově může člen výboru odstoupit. Pokud počet původních členů neklesne pod 5, mohou ostatní členové chybějící členy do nejbližšího shromáždění doplnit kooptací (volbou nových).

 

Článek 17

Ustanovení o dozorčí radě, analogicky jako u výboru navrhujeme prodloužení funkčního období na tři roky.

 

Články 18 a 19

Součástí stanov nově musí být i pravidla pro užívání společných částí. Jde tak o velmi krátký výtah z Domovního řádu a to pouze základních pravidel. Stávající Domovní řád je nadále zachován, ale nejedná se o součást stanov.

 

Článek 20

Týká se obecných zásad hospodaření společenství. Tento a následující dva články obsahují zapracovaná pravidla článku 8. našeho OŘ (Zásady hospodaření a nakládání s majetkem).

Jedna spíše formální změna se týká pojmu „běžné výdaje“, který se používal pro věci jako jsou platby za vodu, teplo, úklid, atd. Podle zákona se toto nazývá "služby", tudíž jsme tento pojem použili. Tento pojem je navíc běžně používaný např. ve vyúčtování vlastníkům.

Přidali jsme pravidlo, že rozpočet na další rok musí být schválen do 25. prosince.

 

Článek 21

Popisuje pravidla pro příspěvky na správu domu. 

 

Článek 22

Definuje pravidla pro příspěvky na úhradu služeb.

Důležitou změnu je změna pravidla pro rozúčtování TUV a tepla. Měli jsme podle výměry bytů, změněno na podle zvláštních právních předpisů (=vyhlášky). Důvodem je proběhlá instalace poměrových indikátorů.

 

Článek 23

Popisuje pravidla pro odměňování členy statutárních orgánů. Změnou je, že v případě rozhodnutí shromáždění je možné změnit výši odměny. Dosud to bylo napevno ve stanovách a nebylo možné výši odměny změnit.

Zároveň navrhujeme zvýšení odměn za správu (v korunách ze 70 na 100, resp. ze 140 na 200 za hodinu práce) a odměn členům statutárních orgánů o cca 250 korun měsíčně. Důvodem je, že stávající odměny byly stanoveny v roce 2006 a už úplně neodpovídají dnešním standardům.

 

Další velká změna – vynechání orgánu Samosprávy

Domovní samosprávy jako orgán nebyly v domech nijak využívány a jejich roli supluje člen výboru z daného domu. O všech změnách v domě se hlasuje na domovních schůzích nebo formou podpisů. Jako takové jsou samosprávy duplicitním, nevyužívaným orgánem a nedává velký smysl tento orgán zachovat i nadále.

Ve stanovách ale zůstává, že 15% z příjmů do Zdroje oprav je alokováno na jednotlivé vchody. Ale se změnou, že se vchodům nebude alokovat část příspěvku za parkovací stání. Důvodem je, že parkovací stání nemají nic společného s jednotlivými vchody.

Nadále se nic nemění na tom, že si vlastníci jednotlivých vchodů sami rozhodují např. o tom, co si vevnitř upraví, apod. Pouze došlo k vypuštění povinného ustanovení o samosprávě.